– nie prowadzimy bazy danych naszych Klientów,
– dane, które nam Państwo podajecie, wykorzystujemy jedynie do przedstawienia i realizacji oferty dekoracji danej uroczystości,
– nie przekazujemy Państwa danych nikomu i nigdzie,
– w razie woli usunięcia Państwa danych z korespondencji mailowej lub usunięcia danych zawartych w ofercie/formularzu zgłoszeniowym, prosimy o bezpośredni kontakt na adres mailowy biuro@dekoczar.pl
– zdjęcia publikowane na naszych social media szanują i odnoszą się do Art. 81 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

INFORMACJE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W DEKOCZAR

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 o ochronie danych osobowych – RODO.
Administratorem Państwa danych jest firma Deko Czar, zarejestrowana na ul. Częstochowska 47, 46-300 Olesno.
Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, mają Państwo pełne prawo wglądu do swoich danych, a także ich poprawiania, modyfikowania, jak również do żądania ich usunięcia przez cofnięcie zgody na ich przetwarzanie.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, sprawach związanych z wycofaniem lub zgłoszeniem zgody przez Deko Czar, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem maila: biuro@dekoczar.pl
Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzane przez Deko Czar Państwa danych osobowych w celach marketingowych prosimy o poinformowanie nas o tym drogą mailową: biuro@dekoczar.pl.
Swoje dane podajecie nam Państwo sami, dobrowolnie. Są to dane niezbędne do przedstawienia i realizowania oferty dekoracji danej uroczystości. Do danych tych należy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy.

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYH OSOBOWYCH:

Na podstawie udzielonej zgody, Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– przedstawienie oferty dekoracyjnej, w nawiązaniu do zapytania ofertowego,
– realizacja zlecenia,
– niezbędny kontakt po realizacji usługi.
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza).
Przed udzieleniem świadczenia konieczne jest potwierdzenie wszelkich danych potrzebnych do realizacji oferty.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki, faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Korzystanie z usług Deko Czar jest w pełni dobrowolne. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Państwa prawa: Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możesz je Państwo modyfikować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z prawa do złożenia wobec Deko Czar sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku zgłoszenia ograniczenia lub zmiany uprawnień należy zgłosić się bezpośrednio do Deko Czar lub skontaktować się drogą e-mailową biuro@dekoczar.pl Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne; uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

INFORMACJE PRAWNE
Wszystkie dekoracje oraz projekty podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami art. 115 par. 1 i art. 78 ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Każde bezprawne wykorzystanie będzie zgłaszane oraz ścigane prawnie na drodze karnej i cywilnej na podstawie Sądu Najwyższego (m.in. II CK 90/03 z dnia 25 marca 2004 r.)

Za każde zdjęcie na którym widnieje dekoracja firmy Deko Czarr, a jest wykorzystywane bez naszej zgody do działalności zarobkowej domagać się będziemy finansowych odszkodowań.